Vue防止重复点击-自定义指令

el.disabled

 • src/directives/目录下新建文件preventReClick.js文件
import Vue from 'vue' // 防重复点击 Vue.directive('preventReClick', { inserted (el, binding) { el.addEventListener('click', () => { if (!el.disabled) { el.disabled = true setTimeout(() => { el.disabled = false }, binding.value || 1000) } }) } })
 • src/main.js文件中引入
// 自定义指令 import './directives/preventReClick'
 • 在组件中使用
<template> <div> <el-button type="primary" v-preventReClick="2000" @click="handleClick">测试</el-button> </div> </template> <script> export default { methods: { handleClick() { console.log('clicked') } } } </script>

备注:

 • 此方法是通过给被点击的DOM元素设置属性disabled=false实现的
 • Nuxt.js中此方法测试不可用(虽然已经设置了el.target.disabled=true,绑定的click事件仍然可以执行)

el.style.pointerEvents

 • src/directives/目录下新建文件preventReClick.js文件
import Vue from 'vue' // 防重复点击 Vue.directive('preventReClick', { inserted (el, binding) { el.addEventListener('click', () => { if (!el.disabled) { el.style.pointerEvents = 'none' setTimeout(() => { el.style.pointerEvents = 'auto' }, binding.value || 1000) } }) } })
 • src/main.js文件中引入
// 自定义指令 import './directives/preventReClick'
 • 在组件中使用
<template> <div> <el-button type="primary" v-preventReClick="2000" @click="handleClick">测试</el-button> </div> </template> <script> export default { methods: { handleClick() { console.log('clicked') } } } </script>

指令表达式

 • src/directives/目录下新建文件preventReClick.js文件
import Vue from 'vue' // 防重复点击 Vue.directive('preventReClick', { inserted (el, binding) { const self = vnode.context el.addEventListener('click', () => { if (!self.isDisable) { /* 执行指令绑定的事件 */ self[binding.expression]() self.isDisable = true setTimeout(() => { self.isDisable = false }, 2000) } }) } })
 • src/main.js文件中引入
// 自定义指令 import './directives/preventReClick'
 • 在组件中使用
<template> <div> <el-button type="primary" v-preventReClick="handleClick">测试</el-button> </div> </template> <script> export default { methods: { handleClick() { console.log('clicked') } } } </script>

创作不易,若本文对你有帮助,欢迎打赏支持作者!

 分享给好友: